VlaVirGem - VLaamse VIrtuele GEMeente

 
Burgers en bedrijven - de klanten van de lokale overheden - digitaliseren snel, vaak sneller dan de overheid. Ze wensen met hun overheid te communiceren op een moderne en digitale Manier, 24/7, net zoals ze ondertussen gewoon zijn om te communiceren met andere segmenten van de samenleving.

Overheden streven vandaag naar een geïntegreerde publieke dienstverlening. Er wordt verwacht dat zij efficiënt en effectief gebruik maken van de openbare middelen. In het huidige klimaat van dalende overheidsinkomsten (crisis), wordt deze verwachting een noodzaak. Ze spreken het potentieel van ICT maar een gebrek aan data- en proces-standaarden leidt tot een typische eilandenstructuur waarbij informatie “opgesloten” zit in silo’s wat een efficiënte, klantgerichte en geïntegreerde publieke dienstverlening in de weg staat.

ICT dienstenleveranciers wensen ICT hun klanten een technologische ruggengraat te geven die hen toelaat om efficiënter te werken. Ze slagen er echter niet in om tot een ketenintegratie te komen, ten gevolge van de diversiteit aan oplossingen en leveranciers bij hun klanten. Er ontbreekt een blauwdruk voor de architecturale- en business modellen. De markt heeft een zeer gesloten karakter. Dit is een rem op de groei van de sector.

Vanuit V-ICT-OR bieden wij gemeenten met VlaVirGem een echte virtuele basisgemeente. Een basisgemeente die uitgaat van een basis om in samenhang te sturen op dienstverlening, organisatie en ict. Daarbij wordt duidelijk waar de prioriteiten liggen en wat er moet gebeuren om de doelstellingen van uw gemeente te bereiken. Van een taakgerichte naar een procesgerichte organisatie. Veel gemeentelijke organisaties zijn ingericht in taakgerichte afdelingen. De vraagstukken rondom burger en onderneming worden complexer en zijn meer en meer verbonden in de keten over afdelingen heen. Met andere woorden, de organisatiebrede en organisatie-overstijgende processen zijn steeds meer leidend voor succesvolle dienstverlening aan burgers en ondernemingen. Deze ontwikkeling vraagt om een andere manier van regie en sturen. Onder de deze opgave ligt de ontwikkeling van een afdelingsgericht gestuurde organisatie, naar een organisatie breed gestuurde organisatie, de basis voor een netwerkorganisatie. In de huidige situatie zijn in veel gemeenten de processen uniek ingericht per afdeling. Met een eigen ingang naar de klant, gedetailleerde processtappen en aparte systemen voor registratie. Hierdoor is de informatie versnipperd in de organisatie. Hoe organiseert u de informatie, samen met uw ketenpartners, zodat u de vraagstukken kunt oplossen? Dienstverleningsprocessen inrichten met de klantvraag ofwel ‘het dossier of de zaak’ centraal, is daarbij de sleutel. Er wordt ook wel gesproken over zaakgericht werken. Met sturing op hoofdlijnen in het proces (behandelen, besluiten) waarbij het gaat om het oplossen van het vraagstuk en niet meer om alle (detail)processtappen. Waar zit de samenhang tussen de dienstverleningsprocessen van gemeenten, de interne bedrijfsvoering en de ict-componenten die ze moeten inrichten? VlaVirGem biedt wel die samenhang.

Daarom zet VlaVirGem in op een radicale innovatie op het vlak van open data, open standaarden en open processen met de brede steun van alle relevante bestuursniveaus (lokaal, regionaal, federaal). Deze radicale innovatie moet de e-government belofte m.b.t. een klantgerichte en transparante dienstverlening waarmaken en de burger en ondernemer centraal plaatsen.

Deze disruptieve innovatie zet het hele denken op zijn kop, en tegelijk het verdienmodel van een hele sector. Het is de overtuiging van alle actoren dat deze open innovatie zal zorgen voor een uitweg uit de crisis (besparingen), een groei van de ICT sector binnen de lokale besturen en een meer toegankelijke markt voor nieuwe oplossingen en innovatieve start-ups.

Daarom heeft V-ICT-OR de 309e Vlaamse gemeente op gericht.

VlaVirGem : UW   Vlaamse Virtuele Gemeente als referentiegemeente om de juiste stappen te kunnen nemen in een efficientere en kwalitatief betere dienstverlening. 

Hoe we dat gaan realiseren is via de diverse projecten die onder het programma VlaVirGem zullen plaatsvinden.