Productencatalogus (IPDC)

De Interbestuurlijke Producten- en DienstenCatalogus (IPDC) biedt een overzicht van de overheidsdienstverlening. Elke overheidsdienst kan hiervan gebruik maken bij zijn communicatie naar de overheidsklant.

Aanleiding

Goede informatie voor de overheidsklant

Het aanleveren van kwaliteitsvolle informatie over het aanbod van de overheid (overheden) is problematisch.
Het informatieaanbod is versnipperd, weinig op elkaar afgetemd en zelden up-to-date. Ook wordt weinig geïnformeerd vanuit het oogpunt van de klant. 

Efficiënt inzetten van de beschikbare krachten

Dit probleem stelt zich nog duidelijker bij lokale besturen, het voornaamste gezicht van de overheid. Hun dienstverlening is sterk bepaald door regelgeving van centrale overheden. Dat bemoeilijkt het up-to-date houden van de informatie. Bovendien ontbreken lokale besturen vaak de middelen om hun informatieaanbod up-to-date te houden. Het resultaat: onvolkomen communicatie en... veel frustraties. 

Het antwoord:

De productencatalogus! Een samenwerkingsverband tussen V-ICT-OR vzw en de andere leden van het IPDC Consortium (Stad Antwerpen, Cevi nv, CIPAL dv, Kortom vzw, VERA, VVP en VVSG) enerzijds, en CORVE en de Vlaamse Infolijn anderzijds.
 

Doel van het project:

De productencatalogus realiseert een referentiedatabank over de overheidsdienstverlening. Die kan door overheidsdiensten gratis overgenomen worden, ongeacht het gekozen formaat (print, website, mobiel,...). Door het bouwen van één kwaliteitsvol en up-to-date overzicht realiseren we een enorme efficiëntiewinst. 
De productencatalogus heeft volgende doelstellingen:
  • duidelijke en begrijpbare informatie voor de klant
  • wegwijsinformatie: begrijpbare kerninformatie + doorlinken naar specialistische informatie
  • een eenduidige catalogus van de overheidsdienstverlening
  • overneembaar en wijzigbaar
  • ‘no wrong door’: lokaal bestuur, Vlaamse overheid, thematische sites...
  • versterken van de communicatie van alle overheden

ipdc wegwijsinformatie

Innovatief!

Innovatie op het vlak van processen en organisatie 

IPDC is een nieuwe authentieke bron voor producten en diensten van de overheid.

Dankzij een maximale betrokkenheid van de verschillende actoren gedurende het project, kwam een catalogus tot stand die enerzijds zal bijdragen tot een gestandaardiseerde omschrijving van de overheidsdienstverlening en anderzijdselk product en elke dienstverlening uniek kan identificeren.
Dit was enkel mogelijk door een doorgedreven samenwerking tussen alle relevante partners waarbij de semantiek van de producten over de verschillende bestuurslagen heen afgestemd werd.

Dankzij dit uniek productnummer kan een lokaal bestuur koppelingen leggen met andere systemen (zoals de boekhouding, procesbeheer, …) en hierdoor statistieken opbouwen die van onschatbare waarde zijn voor het beleid. Deze beleidsondersteunende rapporten kunnen op termijn inzicht geven in de aard van de dienstverlening, het aantal aanvragen, de kostprijs, de doorlooptijd en de relatie met het meerjarenplan (beheer- en beleidscyclus bij lokale besturen).

Technische innovatie

De resolute keuze voor open source bouwblokken had een belangrijke impact op de totale kostprijs, de kost van het onderhoud en de mogelijkheden om deze inspanningen te hergebruiken binnen andere projecten.

  • ontstaan van een authentieke informatiebron
  • open source ontwikkeling gericht op flexibiliteit en wijzigbaarheid
  • publicatie in triple stores (semantisch web, ‘web 3.0’)
  • sterke focus op samenwerken en community aspecten (wiki, notoficaties, RSS-feeds …)

ipdc architectuur

Bottom-up aanpak

De interbestuurlijke productencatalogus is bij uitstek een samenwerkingsproject.

Het samenwerking startte al vanaf het prille begin. Het projectidee is uitgewerkt in voortdurend overleg tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) namens de lokale besturen enerzijds, en de Vlaamse Infolijn en de Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) anderzijds. Alle keuzes werden gezamenlijk gemaakt en verwerkt in een projectdefinitie.

In een gezamenlijke verkennende analyse werden alle keuzes verder uitgediept. Ook concrete lokale besturen werden hierbij betrokken. Op basis hiervan werd een projectvoorstel uitgetekend dat gezamenlijk geagendeerd werd bij de bevoegde politieke kabinetten.

Daarmee kon het project echt starten. Dat gebeurde - hoe kan het ook anders - via een gezamenlijke informatieanalyse en technische analyse. Voor het bouwtraject neemt CORVE de lead. De contentcreatie gebeurt ondertussen in functie van de initiële load in tandem door de Vlaamse Infolijn enerzijds, VVSG, V-ICT-OR en KORTOM anderzijds.

Documentatie:

Voor meer informatie:

Consortium

Het project is gevormd door een consortium dat bestond uit lokale en provinciale besturen en door een aantal softwarehuizen voor lokale besturen. Na oplevering en ovename van het beheer door de Vlaamse Overheid is het consortium gestopt.

consortium ipdc