Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De gemeente Anzegem werft een ICT deskundige aan

12/06/2019

AANWERVING VAN EEN ICT DESKUNDIGE
VOLTIJDS - NIVEAU B1-3 - CONTRACTUEEL
BEPAALDE DUUR (MET OPTIE ONBEPAALDE DUUR)

1. STATUUT

De vacante betrekking van ICT deskundige is een voltijdse functie in contractueel verband voor bepaalde duur van 1 jaar (met optie om te verlengen/onbepaalde duur mits positieve eindevaluatie)
De vacante betrekking situeert zich binnen de dienst ICT & archivering, m.n.:

1 VTE ICT DESKUNDIGE (B1-3)

De functie is gewaardeerd op het niveau B, d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger onderwijs (bachelor) of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde) om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar, eventueel te verlengen.
Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits voorwaarden (zie hieronder)

2. AANWERVINGSVOORWAARDEN

a. diploma- en aanwervingsvoorwaarde
Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in een betrekking van niveau B: zie bijlage bij ministerieel besluit van 19 februari 2013 tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering van artikel 11,§2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure overeenkomstig artikel 3.2.3.4. §3 van de rechtspositieregeling. Zij worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente.

b. andere toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie: dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, model 595 (niet ouder dan 3 maanden). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. Het uittreksel uit het strafregister dient voorgelegd te worden vóór de aanvang van de selectieprocedure. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maand.
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat;
 3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 5. slagen voor een selectieprocedure;

Aan de diplomavoorwaarden en voorwaarden 1 t.e.m. 4 dient voldaan te zijn vóór de aanvang van de selectieprocedure (met uitzondering van de diplomavereisten voor laatstejaarsscholieren en studenten).

Kandidaten die een bewijs van gelijkstelling of gelijkwaardigheid en/of een attest van taalkennis moeten voorleggen, kunnen dit doen uiterlijk op de datum van het eindprocesverbaal (datum van de laatste examenproef). Zij worden toegelaten tot de selectie onder voorbehoud.

3. SPECIFIEK TAKENPAKKET

De functiebeschrijving is in bijlage 1 bij deze bundel gevoegd.

4. GELDELIJKE LOOPBAAN

a. basisbezoldiging
De bezoldiging gebeurt overeenkomstig de weddenschalen voorzien voor het niveau B1-3 (zie bijlage 2).
De bedragen uit de tabellen zijn nog niet geïndexeerd; om het bruto maandbedrag te bekomen dient volgende berekening gemaakt te worden:
basisjaarbedrag X 1, 7069 (actuele spilindex)
------------------------------------------------------
12

De kandidaat start normaliter in de eerste weddenschaal (B1) behoudens de bijzondere bepalingen dienaangaande opgenomen in de rechtspositieregeling.

b. anciënniteit

De kandidaat die anciënniteit in rekening kan brengen, start in de eerste weddenschaal overeenkomstig de weddentrap die overeenkomt met de jaren geldelijke anciënniteit.
De anciënniteit die in rekening kan worden gebracht is die verworven in:

 • de openbare sector: de werkelijke diensten in statutair of contractueel verband
 • de privé-sector: de ervaring die rechtstreeks dienstig is voor de te begeven functie (functierelevante ervaring)

c. functionele loopbaan
Het personeelslid kan volgende stappen nemen in de functionele loopbaan:

 • Van weddenschaal B1 naar weddenschaal B2 onder volgende voorwaarden:
  • 4 jaar schaalanciënniteit in weddenschaal B1
  • gunstige evaluatie overeenkomstig het evaluatiereglement
 • Van weddenschaal B2 naar weddenschaal B3 onder volgende voorwaarden:
  • 18 gecumuleerde schaalanciënniteit in weddenschaal B1 en weddenschaal B2
  • gunstige evaluatie overeenkomstig het evaluatiereglement

De tweejaarlijkse weddenverhogingen (weddentrappen) zijn niet aan voorwaarden gebonden zodat deze automatisch worden toegekend.
De financiële loopbaan kan aan de huidige spilindex nu reeds berekend worden.

d. administratieve anciënniteiten
De diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid dan de gemeente worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van de administratieve anciënniteiten (graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit met uitzondering van de schaalanciënniteit). Dit geldt ook voor beroepservaring die relevant is voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt en die opgedaan werd in de privésector of als zelfstandige. Beroepservaring die relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld en die het personeelslid heeft opgedaan bij een andere overheid, geeft recht op de toekenning van schaalanciënniteit.

Die administratieve anciënniteiten worden in aanmerking genomen op basis van een vergelijking van die diensten met de algemene en de specifieke voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die bij een andere overheid gepresteerd werden.

Als bewijsstukken worden aanvaard:

 1. attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat een werknemer een bepaalde functie heeft uitgeoefend en hoelang, en die weergeven wat die functie concreet inhield;
 2. de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie;
 3. evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie;
 4. zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming voor de functie.

e. toelagen en vergoedingen
Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

 • haard- of standplaatstoelage
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
 • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
 • maaltijdcheques ter waarde van 7 euro per gewerkte dag

f. berekening nettoloon
Na afspraak met de personeelsdienst kan een berekening van het nettobedrag van de aanvangswedde worden gemaakt.

5. EXAMENPROGRAMMA

Bij aanwerving en bevordering bestaat het examenprogramma uit twee delen:

1. Een praktisch gedeelte en/of schriftelijk gedeelte bestaande uit :

 • Proef betreffende een gevalstudie : de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat aan de hand van een verslag, een oplossing voorbereidt en uitwerkt.
 • toetsing van de kennisvereisten verbonden aan de functie.

= 60 punten

2. Een mondeling gedeelte :

 • Voorstelling en bespreking van de gevalsstudie.
 • Interview voor de evaluatie van het profiel van de kandidaat en de overeenstemming met de specifieke vereisten van de functie, zijn persoonlijkheid, organisatievermogen, sociale vaardigheden, motivatie en interesse voor het werkterrein.

= 40 punten

Om te slagen dienen de kandidaten de helft van de punten behalen voor elk gedeelte van het examenprogramma (schriftelijke en mondeling).

6. SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum Vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
 • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595, algemeen model – niet ouder dan 3 maand)
 • diploma of studiebewijs, en/of andere relevante stukken

moeten uiterlijk op maandag 8 juli 2019 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.