Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Manage IT 2013: Samen bouwen aan een Open Overheid

Inschrijven
28/11/2013 09:00 — 28/11/2013 17:00

Het congres Manage IT is gericht op het management van lokale overheden met de focus op de ICT-managers en -verantwoordelijken, secretarissen, ontvangers, schepenen, burgemeesters en overige bestuurders. Inspirerende plenaire sprekers nemen de congresdeelnemers mee naar de werkelijkheid, want “zonder samenwerking redden we het niet”.

Durven toegeven dat er iets fundamenteels fout is met de manier waarop we automatisering en informatiemanagement hebben aangepakt, is een collectieve taak. Informatiemanagers, gemeente- en OCMW-secretarissen, maar ook het beleid zijn (mede)verantwoordelijk voor de manier waarop hun organisatie wordt geautomatiseerd. Steeds meer samenwerkingsverbanden en partnerketens zijn nodig om de juiste dienstverlening volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen te kunnen laten plaatsvinden.

Thema “Samen Open”

De discussie over intergemeentelijke samenwerking en schaaloptimalisatie is de afgelopen periode – en de crisis is hier niet vreemd aan – in Vlaanderen op het scherp van de snede gevoerd. Over één ding is iedereen het eens: gemeenten zullen de komende jaren nog intensiever moeten samenwerken. Over de manier waarop verschillen de meningen echter sterk.

We kunnen apollinisch vaststellen dat intergemeentelijke samenwerking vaak versneld mogelijk wordt door verregaande digitalisering van werkprocessen en dienstverlening. Daarbij is een grote mate van standaardisatie (afstemming) noodzakelijk, zowel voor de informatiesystemen, de software als voor de processen. Door die afstemming kan men plaats- en tijdonafhankelijk (samen)werken en informatie en gegevens over burgers en ondernemingen – mits toepassing van de privacy regels – efficiënter met elkaar delen.

In Vlaanderen besliste de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken bij de opmaak van hun werkprogramma om een initiatiefadviestraject op te starten over het verhogen van de bestuurskracht van lokale besturen door schaaloptimalisaties. VLABEST argumenteerde dat daarbij belangrijke stappen vooruit kunnen worden gezet zonder te vervallen in blauwdruk-denken. Veel uitdagingen zijn immers context gebonden en de oplossingen moeten dus van onderuit tot stand komen, zonder te pleiten voor vrijblijvendheid. Een paradigma dat wij sterk ondersteunen en toepassen. Het samenwerken aan een meer slagkrachtig bestuur is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheidsniveaus, waarbij vooral ook de lokale besturen hun visie en verantwoordelijkheid moeten kunnen poneren.

Vaak worden ICT en e-Government als de oplossing aangehaald om met minder meer te doen.

Onze Vlaamse ICT Organisatie stond dan ook niet bij de feiten stil en heeft de afgelopen jaren met succes een stuurgroep lokaal e-Government opgericht met de diverse koepelorganisaties en stakeholders uit het werkterrein. Een stuurgroep die durft nadenken over wat fout liep in het verleden en hoe het verder moet binnen die lokale overheid, sterk gestuurd vanuit een bottom-up aanname.

Dit bijna organisch ontstaan van deze en andere nieuwe samenwerkingsverbanden – via gecomponeerde netwerken zelf over de grenzen heen – waarmee we vanuit de onderscheiden praktijkervaring de collectieve problematiek zijn gaan verkennen, leverde reeds een stevige fundering op voor de verdere evolutie naar de geconsolideerde gemeente.

Samen bouwen aan een Open Overheid is het thema van ons congres. Laten we tijdens Manage IT 2013 de handschoen oppakken en deze uitdaging aangaan want ook bij het uittekenen van de krijtlijnen voor een nieuwe aanpak blijven de Vlaamse ICT Organisatie en zijn zusterorganisaties niet langs de zijlijn.

Programma

De voormiddag bestaat uit een plenair programma en de namiddag uit parallelle sessies. Naast het inhoudelijke programma zijn er vele netwerkmomenten opgenomen. De ontvangst, de koffiepauzes, lunchtijd, de receptie en het afsluitend diner zijn ideale ogenblikken om samen en open ideeën uit te wisselen. Ook onze verschillende partners staan klaar om uw vragen te beantwoorden op de beursvloer. 

Je hoeft bij je inschrijving niet op te geven welke parallelle sessies je wenst te volgen, je maakt je keuze de dag zelf.

Voor de aanwezige leden van V-ICT-OR ligt bovendien het boekje "De basis voor een compacte overheid" klaar! Gratis...

 

08u30-10u00 Onthaal
09u00-10u00 Ontvangst op de leveranciersmarkt
10u00-10u10 Opening
Spreker: Eddy Van der Stock, voorzitter V-ICT-OR
10u10-10u30

Keynote
Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!
Spreker: Johan Van der Waal - KING

10u30-10u55

Wat verwachten ondernemers van een compacte lokale overheid?
Spreker: Hans Maertens - Algemeen directeur VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

10u55-11u00 Overhandiging van het 1ste exemplaar van het handboek “De basis voor een compacte Overheid”
11u00-11u40 Pauze en bezoek aan de leveranciersmarkt
11u40-12u30

DEBAT: Hoe kunnen overheden beter samenwerken aan een betere digitale dienstverlening? Wordt het een verhaal van constructief samenwerken of collectief opgeven?
Panel: met onder andere Geert Mareels (CORVE), Herman Callens (VVSG), Marnic De Meulemeester (Open Vld), Kurt De Loor (s.pa), Bart Huybrechts (Adjunct-kabinetschef Bestuurszaken bij Vlaams Vice-minister-president en minister Geert Bourgeois), Ward Kennes (CD&V)

Moderatoren: Eddy Van der Stock & Hedwig Daineffe (V-ICT-OR)

12u30-13u45 Lunch op de leveranciersmarkt
13u45-14u25 Parallelsessies I tot III
 

Parallelsessie I

GIS organisatiebreed uitrollen als kompas in uw meerjarenplanning
Lokale besturen focussen nog al te vaak op de technische aspecten rond GIS. Welke server hebben we nodig, welke softwarepakketten… GIS uitrollen in een organisatie vraagt echter ook heel wat organisatorische aspecten. GIS is een middel om aan beleid te doen, het mag geen doel op zich zijn.
Spreker: Goedele Van der Spiegel – V-ICT-OR

Parallelsessie II

ICT-dienstverleningscontract voor lokale besturen
Op 1 februari 2015 loopt het huidige ICT-contract van de Vlaamse Overheid af en start een nieuw contract rond het gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod. Het nieuwe contract zal vanaf de start ook opengesteld worden naar lokale besturen. In deze sessie willen we toelichten welke zaken u als lokaal bestuur vrij kan afnemen van dit contract zonder de administratieve overlast van aparte overheidsopdrachten. We lichten tijdens deze sessie de raamovereenkomst ‘Exploitatiegebonden ICT-diensten en integratie’ toe, schetsen de werking van de minicompetitie binnen de raamovereenkomst ‘ontwikkelingsprojecten’ en geven ook aandacht aan de raamovereenkomsten ‘Technische ondersteuning door ICT-profielen’ en ‘Aankoop van diverse ICT-producten’. De rol en werking van de aankoopcentrale wordt ook besproken. De gunning van deze raamovereenkomsten is voorzien begin tot midden 2014 maar in deze sessie lichten we u al in over de grote lijnen en kansen van dit contract voor uw lokaal bestuur. 
Spreker: Luc Chauvin, ICT-Manager van de Vlaamse Overheid

Parallelsessie III

Verbeter dienstbaarheid en reduceer kosten met een betrouwbaar en veilig netwerk
Overheidsinstellingen moeten op zoek naar nieuwe manieren om om te gaan met de burgers en voor het opbouwen van nieuwe inkomstenstromen. Door het werken met Cisco en onze partners, kan u evolueren naar een meer schaalbaar netwerk dat veilige, betrouwbare levering van diensten voor de burger mogelijk maakt, terwijl de operationele kosten sterk verlagen. De Cisco netwerk technologie optimaliseert niet alleen  beveiligde wired- en wireless netwerken, maar via de samenwerking met onze partners ondersteunen we staats-en lokale overheid IT-teams ook in het omgaan met verandering, verbetering van de prestaties, en het maken van betere IT-investeringsbeslissingen.
Spreker: Jerome Waaldijk, Sales Specialist Benelux - Cloud Networking Group - Cisco; Rafael De Backer & Koen Verbeeck - Ferranti

14u25-14u30 Parallelsessies I tot III (wisseling)
14u30-15u10

Parallelsessies IV tot VI

 

Parallelsessie IV

Externe audit, interne controle en IT
Vanaf eind dit jaar zullen er audits plaatsvinden in de lokale besturen in Vlaanderen. Die audits zullen worden uitgevoerd door een nieuw agentschap: Audit Vlaanderen. De standaard waartegen lokale besturen geauditeerd zullen worden is de leidraad interne controle/organisatiebeheersing. Deze leidraad bevat een aantal doelstellingen over de belangrijkste management- en ondersteunende processen binnen een organisatie. In deze parallelle sessie lichten we de externe audit en de leidraad interne controle/organisatiebeheersing toe, met een focus op ICT.
Spreker: Steven Van Roosbroek - Vlaamse Overheid

Parallelsessie V

Een nieuwe generatie van geïntegreerde hybride oplossingen kondigt zich aan. Software oplossing die op basis van intelligente hardware toelaat om naadloos bestaande oplossingen naar de Cloud toe te verbinden. Disaster Recovery, archivering, back-up ...zijn vragende partijen binnen jullie werkomgeving. Risico beperkend, open en in samenwerking met partners wensen we de aangeboden uitdaging aan te gaan.
Spreker: Jan Van Cauter, marketing manager Dell 

Parallelsessie VI

De ontbrekende link naar bedrijfsprestaties? De opkomst van Gigabit Wifi, gebruikerservaring en netwerktransformatie
Werkmethoden zijn veranderd, gebruikers zijn mobieler, veeleisend en autonomer geworden; de technologie is sterk geëvolueerd, mobiliteit en cloud hebben gezorgd voor een explosie van smart-devices, mobile apps en web services. Het is de perfecte omgeving voor toenemende productiviteit van gebruiker & bedrijfsprestaties… met uitzondering van één uitdaging, het netwerk. Opboxen tegen stijgende traffic vereisten, verscheidene apparaten, mobile app toegang en  complexe richtlijnen voor veiligheid en controle die daaruit volgen, maken het moeilijk voor traditionele netwerkinfrastructuren om mee te kunnen met een mobiele wereld. In deze sessie lichten we de nieuwste innovaties in intelligente netwerkarchitecturen toe en hoe ze een hefboom kunnen zijn voor bedrijfsprestaties in de mobiele wereld. In deze sessie kom je te weten hoe IT de zakelijke en gebruikersleemte kan overbruggen, hoe je van Gigabit WiFi een realiteit maakt en brengen we een klantenverhaal: 'Hoe onze organisatie mobiel werd...'
Spreker: Martijn Leentjes, Solutions Consultant Aerohive Networks 

15u10-15u40  Pauze op de leveranciersmarkt
15u40-16u20  Parallelsessies VII tot IX
 

 Parallelsessie VII

Digitaal Archief Vlaanderen: archiveringsdiensten in een shared services model
Het beheer van digitale informatie wordt een steeds complexere en duurdere aangelegenheid. Digitaal  Archief Vlaanderen wil overheden ondersteunen bij het duurzaam beheer van digitale informatie. Door archiveringsdiensten in een shared services model aan te bieden kunnen overheden op een kostenefficiënte en laagdrempelige manier digitale informatie duurzaam archiveren.  Overheden hoeven dan niet te investeren in technologie, maar kunnen zich concentreren op het optimaliseren van de eigen informatieprocessen.
Spreker: Luc Truyens - Digitaal Archief Vlaanderen

Parallelsessie VIII

De “Follow-me workplace”: flexibele toegang tot uw bedrijfstoepassingen en –documenten: vanop elke locatie, vanop elk toestel
Lokale overheden worden geconfronteerd met een stijgend gebruik van mobiele toestellen (al dan niet eigendom van het bestuur) op de werkvloer. Werknemers verwachten immers meer en meer dat bedrijfstoepassingen en -documenten om het even wanneer – veilig & performant – beschikbaar zijn, vanop elke locatie en vanop elk toestel. Voor de IT afdeling vormt dit een grote uitdaging. Allerlei types toestellen moeten ondersteund worden en toegang tot toepassingen en data moet worden afgewogen tegenover het veilig en confidentieel houden van beleidsinformatie.
De “follow-me workplace” oplossing van SAIT komt aan deze noden tegemoet en biedt een werkomgeving aan binnen een standaard browser. Werknemers connecteren vanaf om het even welk toestel op een veilige manier via het Awingu Smart Global Office (SGO) SGO platform naar de interne IT infrastructuur.
Tijdens deze presentatie gaan we dus dieper in op de mogelijkheden die ter beschikking zijn om mobiele toestellen op een beheersbare, veilige en budgetvriendelijke manier in te zetten in de werking van lokale overheden. Via een live demonstratie vanop verschillende types van mobiele toestellen zullen wij deze mogelijkheden praktisch toelichten.
SAIT is integrator, gevestigd te Zellik en ondersteunt lokale overheden in het uitbouwen van een performante en veilige ICT infrastructuur. Awingu is een IT software bedrijf gevestigd te Lochristi, met een R&D afdeling gespecialiseerd in cloud toepassingen en desktop virtualisatie.
Sprekers: Danny Laurier, Sales Development Manager, SAIT en Piet Vandaele, VP Product Management, Awingu

Parallelsessie IX

Samen bouwen aan een open overheid met Microsoft CityNext 
In deze sessie geven we toelichting bij CityNext, Microsoft’s wereldwijde initiatief voor lokale besturen. Mobiele devices, Office 365 en andere bouwstenen voor een efficiënte lokale overheid passeren de revue. We beperken ons niet tot de theorie: laat u inspireren door getuigenissen uit de sector en profiteer van de “lessons learned” van uw collega’s.
Sprekers: Tom Mertens en Erik Kerkhofs - Microsoft

16u20-16u25 Parallelsessies VII tot IX (wisseling)
16u25-17u05 Parallelsessies X tot XII
 

Parallelsessie X

Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur
Open Standaarden en Open Data - Potentieel en Praktijk
Wat als je zou kunnen beschikken over de meest recente en accurate basisinformatie van verschillende overheden, los van niveau, locatie, … zonder daarvoor naar tientallen websites te moeten surfen? Openingsuren, producten, locaties, … allemaal centraal beschikbaar als open data, vrij te herbruiken en bijgehouden door de verantwoordelijke organisatie zelf. Science Fiction? Dit is de inzet van het project “gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening”. Dit project werd ingediend door V-ICT-OR, Stad Gent en VDAB in kader van de VIP projecten van CORVE. Stapt uw organisatie in als piloot?
Sprekers: Katrien De Smet - CORVE en Raf Buyle - V-ICT-OR  

Parallelsessie XI

Blokkeer zero-day attacks en belicht verborgen bedreigingen in uw bestanden met Threat Emulation.
Check Point is bekend om zijn gelaagde benadering van veiligheid. Vandaag zien we meer en meer gerichte attacks waar malware geschreven is om één bepaald bedrijf te infiltreren. In deze sessie lichten we Threat Emulation toe en komt u te weten hoe zero-day attacks kunnen afgeblokt worden.
Spreker: Tom De Belie, Presales Engineer BeLux - Check Point Software Technologies

Parallelsessie XII 

Verminder de wachtrijen: Digitaal documentenloket in Kapellen doet het!
Officiële documenten via een e-loket aanvragen is niet nieuw. Ervoor zorgen dat die documenten zonder tussenkomst van één van uw medewerkers automatisch aangemaakt en voorzien worden van een wettelijke digitale stempel, waarna ze direct in de mailbox van de aanvrager terechtkomen, is dat wel. Met het IntelliStamp Center en Remmicom gaan we zelfs nog een stapje verder. De gemeente Kapellen nam de proef op de som en voerde een studie naar de effectieve opbrengsten van de technologie. Ivan Kockx, Beleidscoördinator Interne Zaken, vertelt hoe zij de wachtrijen hebben verminderd.

Sprekers: Bart Van Hove, Intellistampcenter en Ivan Kockx, Beleidscoördinator Interne Zaken - Gemeente Kapellen

17u05-18u15 Aperitief op de leveranciersmarkt
18u15-21u00 Manage IT Diner 

 

Locatie

Net als de 3 vorige edities heeft Manage IT plaats in Het Godshuis te Sint-Laureins.

Deelname en Inschrijving

Hieronder vindt u de verschillende prijsstellingen voor deelname aan Manage IT aan. De prijzen zijn EXCLUSIEF BTW.Om naar het inschrijfformulier te gaan klik HIER 

Prijsstellingen 

Leden V-ICT-OR/ECG/VVOS/VLO A1 congresdag 28 november 2013 € 95,00
  A2 afsluitend diner € 75,00
  A3 combinatie kaart € 160,00
Overige deelnemers non-profit B1 congresdag 28 november 2013 € 150,00
  B2 afsluitend diner € 75,00
  B3 combinatie kaart € 215,00
(Hoofd)partners V-ICT-OR C1 congresdag 28 november 2013 € 200,00
  C2 afsluitend diner € 75,00
  C3 combinatie kaart

€ 265,00

Overige bedrijven/organisaties D1 congresdag 28 november 2013 € 275,00
  D2 afsluitend diner € 85,00
  D3 combinatie kaart € 350,00

Wilt u als partner en/of relatie van V-ICT-OR deelnemen aan Manage IT, dan kunt u terecht bij onze congresorganisatie via mail naar manageIT@v-ict-or.be. De organisatie is in handen van renk.ruijter@v-ict-or.be en monique.vanmelle@v-ict-or.be

Alle wijzigingen of annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail via manageIT@v-ict-or.be aan V-ICT-OR ingediend te worden.                   

  • In geval van annulering van deze inschrijving na 15 oktober 2013 tot 3 weken voorafgaand aan het evenement, zijn wij genoodzaakt 60% van de inschrijvingskosten door te belasten aan de inschrijver.  
  • In geval van annulering van deze inschrijving binnen 3 tot 1 weken voorafgaand aan het evenement, zijn wij genoodzaakt 75% van de inschrijvingskosten door te belasten aan de inschrijver.
  • In geval van annulering van deze inschrijving binnen 1 week voorafgaand aan het evenement, zijn wij genoodzaakt 100% van de inschrijvingskosten door te belasten aan de inschrijver.                                                 

U mag Manage IT 2013 niet missen!

Programma
09u00 - 17u00

Manage IT 2013

Organisator

V-ICT-OR vzw

Locatie
Het Godshuis
Leemweg 11
9980 Sint-Laureins
België
Inschrijven