Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

BuyIT public

Terugblik

Met het project ‘BuyIT Public’ beoogt V-ICT-OR de ontwikkeling van een dynamisch digitaal IT-aankoopplatform dat lokale besturen moet toelaten om, conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), IT-aankopen op een snelle manier te lanceren en af te ronden. Het platform moet fungeren als een digitale ontmoetingsplaats tussen vraag (de lokale besturen) en aanbod (de markt).

Bedoeling is dat lokale besturen op het platform een transparante vergelijking tussen verschillende IT-producten, -diensten en -leveranciers kunnen maken op basis van (technische) zoekcriteria. Na het maken van hun keuze kunnen het contract en de betaling op het platform worden afgerond. Voor de implementatie van dit ‘backend proces’ wordt binnen het project o.a. gekeken naar het ‘smart contracting’ principe op basis van Blockchain technologie.

De oplossing die V-ICT-OR voor ogen heeft, is continu beschikbare Software as a Service (SaaS) met als aanvraagmodule een intelligente automatische zoekfunctie die wordt gevoed met een aantal generieke technische specificaties, en met een flexibel beheerde productencatalogus, dus geen statische of limitatieve productenlijst.

Dat laatste impliceert dat geïnteresseerde leveranciers hun producten aan de BuyIT Public catalogus moeten kunnen toevoegen of een interface naar hun eigen catalogus moeten kunnen voorzien.

De opzet (en potentiële meerwaarde) van BuyIT Public is om het momenteel sterk gefragmenteerde IT-aankooplandschap binnen de lokale besturen te defragmenteren, wat voor de lokale besturen belangrijke schaalvoordelen en efficiëntiewinsten in hun (IT-)aankoopproces kan genereren.

Ook kan een dergelijk platform substantieel bijdragen tot de (verdere) digitalisering van de werking en de dienstverlening van de lokale besturen, zodat ze hun maatschappelijke rol (nog) beter kunnen invullen.

Anderzijds, naar de markt toe, kan het beoogde platform ook bijdragen tot het transparanter maken van het publieke aankoopproces en dus tot de versterking van de mededinging. Belangrijke voorwaarde daarbij is de toegankelijkheid van het systeem, ook voor de kleine(re) spelers op de markt.

Status

V-ICT-OR heeft een ontwerp-opdrachtdocument opgemaakt voor de ontwikkeling en uitbating van het beoogde dynamisch digitaal IT-aankoopplatform dat, met V-ICT-OR als aankoopcentrale, aan lokale besturen zal worden aangeboden voor hun aankopen van IT-producten en -diensten.

Op 12 juni 2018 werd dit ontwerp-opdrachtdocument goedgekeurd door de administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) op advies van het VLAIO-beslissingscomité. Hiermee werd de gevraagde PIO-cofinanciering van BuyIT Public (i.e. de ontwikkeling van het dynamisch digitaal IT-aankoopplatform) vanaf het Hermesfonds 'principieel' goedgekeurd.

In parallel heeft V-ICT-OR de opdracht in de markt gezet. Eerst werd de opdracht bekendgemaakt aan de hand van een selectieleidraad. Deze selectieleidraad is hieronder beschikbaar. Aanvragen tot deelneming konden tot uiterlijk vrijdag 6 juli 2018 worden ingediend. De geselecteerde kandidaten kunnen nu op basis van het (finale) opdrachtdocument een offerte indienen, waarna de offertes door V-ICT-OR zullen worden beoordeeld en de opdracht kan worden gegund. Op basis van het gunningsverslag wordt de PIO-cofinanciering dan ook nog 'finaal' goedgekeurd en kan de opdracht worden opgestart.

Concept

Doelgroep

Meerwaarde

Prijs

Start!