Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Manage IT 2019

Inschrijven
12/12/2019 09:00 — 12/12/2019 21:30
Banner

In het najaar organiseren we telkens "Manage IT";

Sleutelwoorden bij dit evenement zijn samenwerking, conceptvorming, visieontwikkeling, kwaliteit, kortom degelijk informatiebeleid. Samen met de andere actoren van de publieke sector (secretarissen, schepenen, burgemeesters, ...) gaan we op zoek naar verbreding en verdieping van onze kennis. We nodigen hiervoor een aantal toonaangevende sprekers uit. Manage IT wordt telkens afgesloten met een aangenaam diner.

Doelgroep:

ICT-verantwoordelijken, diensthoofden, projectleiders, financieel directeuren, algemeen directeuren, schepenen, leden van het managementteam.

Aantal deelnemers:

250

Thema 2019: Zijn open city-platformen de toekomst?

Lokale overheden over de hele wereld staan ​​onder enorme druk om waarde te leveren aan hun burgers en ondernemers, terwijl ze continu voor kritieke uitdagingen staan. Vertrekkend vanuit een op silo’s gebaseerd infrastructuurbeheer worstelt men met infrastructuurcapaciteit, en heeft men het moeilijk om gelijke tred te houden met de snel evoluerende maatschappij. Burgers en bedrijven verwachten dat steden en gemeenten hoogwaardige diensten leveren, die zich al lang niet meer beperken tot de klassieke dienstverlening maar die bovendien inspelen op de sociale en maatschappelijke behoeften van burgers en bedrijven, en dan vooral op hun ‘levenskwaliteit’. De noodzaak tot een veilige, milieuvriendelijke en sterk mobiele omgeving vraagt goede stuur- of beleidsinformatie.

Steden en gemeenten hebben het al lang door dat de conventionele methoden voor het financieren, bouwen en onderhouden van de infrastructuur waarmee ze hun diensten, en bij uitbreiding de dienstverlening, ondersteunen achterhaald zijn. Bovendien heeft men niet altijd de financiële vrijheid of capaciteit om grote projecten op te zetten die deze problematiek het hoofd kunnen bieden. Hoewel er gepleit wordt voor een meer collectieve aanpak rond deze problematiek, raakt dit type projecten versnipperd over tientallen technologiepiloten waarvan er slechts een paar op lokaal niveau tot een complete uitrol hebben geleid. De in aantal beperkte grootschalige projecten, die op de een of andere manier financiering hebben gekregen, leveren na jaren van werkzaamheden en grote investeringen nog maar weinig collectieve voordelen op.

Innovatie en technologische (r)evolutie

Toch zijn er enkele fraaie, open innovatietrajecten die gemeenten toestaan gemakkelijker gebruik te maken van collectieve ideeën, vaardigheden en investeringen, waarmee dan weer nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld. De convergentie tussen open innovatie en technologische trends zorgt voor een gestage transformatie van de IT-omgevingen in onze steden en gemeenten.

Ondertussen worden er in bepaalde stedelijke omgevingen ontelbare sensoren ingezet, en komen er grote hoeveelheden van nieuwe gestructureerde en ongestructureerde gegevens ter beschikking. Ook deze (nieuwe) gegevens moeten geanalyseerd worden en in een volgende stap via cognitive computing verwerkt worden, opdat besluitvormers in staat zouden zijn om via de data tot nieuwe, waardevolle inzichten te komen. Hierbij kan men de ruime beschikbaarheid van mobiele apparaten maximaal benutten en komt men al snel tot een cloud-gebaseerd as-a-servicemodel.

De particuliere sector heeft het voortouw genomen, met name in het samenbrengen van open innovatie en technologie om nieuwe waarde te creëren. De meeste gemeentebesturen voelen zich voorbijgestoken en worstelen om toch nog die ‘slimme’ stedenbelofte te realiseren, vaak uitgewerkt in nieuwe op silo’s gebaseerde oplossingen die het vraagstuk niet beantwoord krijgen.

Denken in open platformen …

Onze toonaangevende steden zijn gebruik beginnen maken van het innovatiepotentieel van deze nieuwste technologische trends, ondersteund vanuit de Vlaamse overheid en/of iMec. De adoptie van de internationale beweging rond ‘city-platform-denken’ moet efficiëntie in infrastructuurbeheer en de levering van nieuwe maatschappelijke diensten bevorderen.

Door de lokale overheid als een ‘platform’ te gaan beschouwen wordt het gemakkelijker gegevens en inzichten rond die gegevens te delen. Het helpt lokale overheden ook om hun operationele wendbaarheid te vergroten bij het beheer van hun fysieke infrastructuur. Deze verbeterde inzichten kunnen lokale overheden helpen door bv. criminaliteit, falende wegeninfrastructuur en toenemende verkeerscongestie sneller te identificeren, en dit door een combinatie van gegevens- en analysemogelijkheden. Via een open city-platform kunnen de klassieke dienstverleningsinformatica (administratieve toepassingen) en de stedelijke infrastructuurinformatica (IoT, …) elkaar ontmoeten, elkaar aanvullen, en elkaars gegevens combineren tot betere beleidsinformatie. Het stelt de dienstverlening in staat om samen te werken en uiteindelijk de prestaties te verbeteren. Hierdoor kunnen lokale besturen hun schaarse middelen opnieuw toewijzen en meer aandacht besteden aan het beantwoorden van de verwachtingen van hun burgers.

De voorbeelden die we zien in Vlaanderen lijken wel (internationaal) toonaangevend te zijn en vragen de nodige aandacht. ‘Platformdenken’ is collectief denken. Als we  atomaire slimme oplossingen in een geheel willen onderbrengen dat gegevens met elkaar gaat verbinden, dan hebben we een strakke regie nodig. De kennis hieromtrent wordt stapsgewijs opgebouwd en vormt een ideale leerschool voor de lokale besturen die in dit geheel door de veelvuldige bomen het bos al lang niet meer zien.

Sneller open, innovatieve, flexibele en goedkopere IT-oplossingen bouwen die een gepersonaliseerde e-dienstverlening mogelijk maken … het is iets waar alle gemeenten en overheden van dromen. ManageIT wil samen met alle overheidsinstellingen en private partners de evolutie van deze ‘open city-platformen’ onder de loep nemen. Welke toonaangevende voorbeelden kennen we? Waar lopen publieke en private instellingen tegenaan? Welke voordelen bieden deze platformen nu al? Is dit enkel bestemd voor grote steden of kunnen kleine besturen zich clusteren en ook aansluiten? Kunnen ze zo dezelfde doelstellingen bereiken?

Theaterdiner

Na Manage IT wordt een aansluitend driegangen-diner met gastoptreden verzorgd. Een ideale gelegenheid om te netwerken binnen de sector of klanten/prospecten op een informele manier te leren kennen. Inschrijven kan per tafel, maar ook individueel!

Programma
09u00 - 10u00

Onthaal en registratie

Koffie met ontbijtkoeken zorgen ervoor dat je deze congresdag in alle rust kan aanvangen.

10u00 - 10u10

Verwelkoming

Eddy Van der Stock - Voorzitter

Een beeld op de toekomstvisie van de Vlaamse ICT Organisatie en zijn ondersteuning naar lokale besturen in functie van overheidsplatformen:
"Hoe zetten we Informatie en Technologie in functie van de maatschappelijke ondersteuning in?"

10u10 - 10u30

Keynote

Jan Jambon - Minister President Vlaanderen

Inzichten omtrent de evolutie van Vlaanderen radicaal digitaal en de digitalisering van overheid en maatschappij in het algemeen.

10u30 - 11u45

Drie Open City platformen naast elkaar

Andreas Nikolakopoulos | V-ICT-OR, Gigi Deschryver | Gemeentebestuur Brasschaat, Tobias Verbist | OCAPI, Jan Neyens | S-LIM

Het concept van de Vlaamse Virtuele Gemeente © (https://v-ict-or.be/vlavirgem) werd stapsgewijs uitgewerkt in verschillende technologieën.

Los van de discussie welke gekozen technologie nu uiteindelijk een goede keuze is, zien we het ontstaan van overheidsplatformen die de stedelijke/gemeentelijke dienstverlening op een andere manier is gaan automatiseren. Vertrekkend vanuit de ontsluiten van authentieke gegevens of basisregistraties, werd de dienstverleningsinformatica verkruimeld naar kleine(re) in elkaar passende componenten (applicatiefuncties versus microservices) om opnieuw tot degelijke oplossingen te komen. De aanpak is uniek, de uitkomst bijzonder. Sommigen spreken zelfs van een paradigmashift in de automatisering van overheidsinstellingen.

OCAPI (https://www.v-ict-or.be/wat-we-doen/ocapi) bouwde verder op het Antwerpse ACPaaS verhaal, terwijl LB365 (https://www.v-ict-or.be/wat-we-doen/samen-aanbesteden) verder ging op de fundamenten van het common citizen service platform (ccsp). S-Lim tenslotte ziet een Smart City platform als een draaischijf waarop applicaties van gemeentes en van andere domeinbeheerders connecteren om in real-time of in bulk data uit te wisselen met elkaar en met derden.
Alle projecten zijn operationeel en hebben een mooie toekomst voor zich.

Kom luisteren naar de manier waarop lokale besturen autonoom en opnieuw zijn gaan nadenken over hoe de automatisering van hun dienstverleningsinformatica er in de toekomst moet gaan uitzien en met welke uitdagingen zij geconfronteerd werden. Verzeker uzelf van hun werkwijze en kijk wat voor u bruikbaar is binnen deze overheidsplatformen waarbij samenwerking, goed opdrachthouderschap en financiële controle over het geheel de rode draad zijn.

11u45 - 12u30

Overheidsplatformen connecteren maximaal met goede bestaande en nieuw te bouwen componenten

Geert Mareels , DAV | Veronique Volders, LBLOD | Hugo Kerschot & Lieven Raes, Polivisu

We brachten er drie samen die in hun uitwerking geconnecteerd zijn met de digitale overheidsplatform van morgen. We bekijken hoe digitale informatie ook effectief digitaal blijft bij de archiveringsfase uitgewerkt door het facilitair bedrijf in “digitaal archief Vlaanderen” – DAV (https://overheid.vlaanderen.be/digitaal-archief-vlaanderen). De manier waarop besluitvorming gelinkt wordt aan alle mogelijke relevante (gelinkte) data vindt u terug in het project van het agentschap binnenlands bestuur LBLOD (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data). Een project dat binnen één van de overheidsplatformen reeds zijn maximale integratie heeft. Tot slot kijken we hoe beleidsinformatie op overheidsplatformen een rol gaat spelen met het project PoliVisu (https://www.polivisu.eu/). Door de gegevens van overheids- en multi-echelon omgevingen beter te leren begrijpen kunnen menselijke besluitvormers geholpen worden realtime beslissingen te nemen in zeer complexe omgevingen.
Deze drie componenten zijn voor iedereen onmiddellijk inzetbaar en tonen aan dat overheidsinformatie vanaf zijn ontstaan, over de besluitvormingstrajecten heen tot en met de wijze waarop we deze voor de langere periode gaan stockeren van cruciaal belang zijn bij het sturen en organiseren van een transparante overheid.

12u30 - 13u45

Lunch & speeddates

13u45 - 14u45

Hoe AI kan ingezet worden om besluitvorming te verspreiden

Stephen Lernout | Citynet

Als Burgemeester, bevoegde Schepen voor Digitalisering en Smart Cities, Algemeen Directeur, Diensthoofd Communicatie of ICT Diensthoofd van uw Stad of Gemeente weet u als geen ander dat de vernieuwde publicatieplicht een aantal uitdagingen met zich meebrengt.

Citynet is een kwalitatief én laagdrempelig antwoord door Artificiële Intelligentie in te zetten om uw besluitvorming gemakkelijk te helpen ontsluiten. Een oplossing die uw documenten op één plaats verzamelt en ze makkelijk bevraagbaar maakt. Dit zowel voor interne werking als voor de burger via de Facebook pagina van uw Stad of Gemeente of via Facebook Messenger op de smartphone.

Tijdens deze sessie komt de stad Gent samen met Digipolis vertellen hoe zij Citynet geïmplementeerd hebben.

Het perfecte overheidsplatform (voor diensten): hoe ontwerpen we dat? Wat zijn de kritische succesfactoren? Waarom lopen overheden achter met het implementeren ervan?

Yves Vanderbeken | Student

Overheden over heel de wereld zijn volop het platform model aan het ontdekken. Velen overheden focussen op het ontwerpen en faciliteren van een infrastructuur laag die aan de verschillende agentschappen wordt aangeboden. Maar, wat we dit innovatieve model nu ook eens zouden gebruiken voor het faciliteren van diensten, waarbij een ecosysteem van derden diensten aan burgers leveren? Een model, waarin de overheid niet meer als actor maar als regisseur optreed. Waarin de burgers zelf op het platform de juiste diensten vinden, bestelen en becommentariëren? Op basis van academische research presenteren we de formule om het perfecte model te ontwerpen. Zowel wat ontwerpcriteria als kritische succesfactoren betreft. We halen ook enkele voorbeelden aan van overheden die dit model al in productie hebben. Wanneer volgt Vlaanderen?

Slimme IT-oplossingen voor steden en gemeenten: het open city platform

Tobias Verbist | Digipolis

Snellere, goedkopere, open, innovatieve en flexibele ICT-oplossingen die een gepersonaliseerde e-dienstverlening mogelijk maken… het is een droom van veel gemeenten en steden.
Via het project ‘Open City Application Programming Interface’ (OCAPI) onderzoeken V-ICT-OR en Digipolis Antwerpen de mogelijkheden van een open city platform waarop elke Vlaamse gemeente of overheidsdienst softwaretoepassingen zou kunnen bouwen en toch zijn eigenheid behouden.
Benieuwd naar de mogelijkheden die het platform jouw stad of gemeente zou kunnen bieden? Tijdens deze breakout sessie geven we je graag een blik voor en achter de schermen. We tonen je hoe je met het city platform aan de slag kan en wat je ermee kan doen.

14u55 - 15u55

Duffel case: De succesvolle Switch naar de Digitale Transformatie.

Anne Faes | Duffel & Evert D'Hondt, Business Productivity Evangelist

We liggen allemaal wakker van de Digitale Transformatie, maar wat is dat nu juist? Hoe ga je van het buzzwoord Digitale Transformatie over naar lange termijn plan en hoe groepeer en concretiseer je de verschillende aspecten ervan. Niemand verandert om te veranderen, maar op wat je er kan uithalen. Daarom focussen we op deze vier digitale uitkomsten

1. Empower je medewerkers
2. Verbind (met) je klanten
3. Optimaliseer je Processen
4. Transformeer je Producten en diensten

Tijdens deze sessie gaat Evert D’Hondt van Synergics, samen met Anne Faes van de gemeente Duffel, dieper in op de digitale transformatie van Duffel.
Hoe deze uitdagingen en doelstellingen te groeperen (1), hoe de oplossing vorm te geven (2) en tot slot hoe deze op een goede manier in de organisatie te brengen via Change Management (3).

Interactieve workshop met team MAGDA

Luc De Kock | Relatiebeheerder Kruispuntbank Vlaanderen, Bart Stichelmans | MAGDA Aansluitingen, Sven Pletinckx | Productowner MAGDA, Bruno De Vrieze | Key Account Manager MAGDA, Hendrik Van Haele | V-ICT-OR

Het platform MAGDA (MAximale GegevensDeling tussen Administraties) zorgt ervoor dat we vandaag op een veilige manier gegevens uit authentieke bronnen kunnen halen. Die gegevens zijn bv. personen, ondernemingen, inkomen, onderwijs, eigendom en sociale statuten. Steeds vaker worden basisregistraties ook naar de lokale overheden ontsloten. Net zoals de Estlandse x-road verzorgt MAGDA stapsgewijs de digitaliseringssnelweg langs waar overheden met elkaar verbonden worden en data en componenten met elkaar uitwisselen.

Tijdens de workshop op ManageIT krijg je tekst en uitleg over het ruime aanbod gegevens dat via de MAGDA-toegangspoort beschikbaar is, en hoe deze in jouw toepassingen geïntegreerd kunnen worden. We bekijken het aansluitingsproces in detail, incl. de rol die daarin weggelegd is voor de dienstenleverancier, het lokaal bestuur en Informatie Vlaanderen. Verder bekijken we hoe MAGDA een veilige aansluiting faciliteert op federale platformen zoals Mercurius (e-invoicing en e-procurement) en eBox. Ook worden enkele praktische, herkenbare scenario’s met de dienstenleveranciers uitgewerkt die we tijdens de sessie samen doorlopen.

Maar de sessie is bovenal interactief. Er zijn verschillende mensen van het MAGDA-team aanwezig, of bereikbaar via telefoon, die een antwoord bieden op al uw praktische vragen, gaande van ‘Hoe sluit ik best een protocol en wie is verantwoordelijk voor wat?’ tot ‘Hoe maak ik een certificaat en koppel ik aan het MAGDA-platform?’.

s-LIM (Smart Region Limburg)

Jan Neyens | S-Lim

“S-Lim cvba werd in 2017 opgericht door Nuhma en FluviusLimburg om steden en gemeentes in Limburg te ondersteunen bij de evolutie naar smart cities. De s van s-Lim staat voor slim en smart, maar evengoed voor synergie, en samenwerking. De verschillende actoren en hun systemen in de regio worden geïnterconnecteerd via een data-hub en werken in onderling overleg aan oplossingen om de doelstellingen van steden en gemeentes en de regio in het algemeen te helpen realiseren.”

15u55 - 16u15

Koffiepauze

16u15 - 17u15

Hoe datalekken te voorkomen en kosten te besparen door veilige digitale communicatie?

Rick Goud | Zivver

De digitalisering van communicatie zowel binnen als buiten organisaties neemt steeds verder toe. Het bespaart kosten en maakt communiceren sneller en interactiever. Hierbij wordt het meest gebruik gemaakt van e-mail en bestandsdeeldiensten. In het gebruik hiervan schuilen echter grote risico's in de vorm van datalekken. In Nederland worden in 2019 ca 24.000 datalekken gemeld (ten opzichte van 450 in Beglie in 2018) en vrijwel iedere gemeente in Nederland had te maken met een of meerdere serieuze datalekken.

Datalekken bij digitale communicatie ontstaan vrijwel zelden door hackers. Meer dan 95% van de datalekken ontstaan door menselijke fouten. Vooral door het foutief adresseren, het versturen van verkeerde bijlagen, het vergeten ontvangers in de BCC te zetten en het gebruik van zwakke wachtwoorden zonder 2-factor authenticatie.

Tijdens deze Sessie gaat Rick Goud, oprichter en directeur van ZIVVER, in op deze uitdagingen. ZIVVER wordt in Nederland inmiddels gebruikt bij meer dan 30% van de lokale overheden, maar ook 40% van de ziekenhuizen, bij rechtbanken, etc. Hij laat zien hoe organisaties wel veilig kunnen e-mailen en bestanden kunnen delen op een manier die menselijke fouten voorkomt, gebruiksvriendelijk is en organisaties in staat stelt de kosten van brieven en faxen significant te verlagen door veilige digitale communicatie.

Vervolg Interactieve workshop met team MAGDA

Luc De Kock | Relatiebeheerder Kruispuntbank Vlaanderen, Bart Stichelmans | MAGDA Aansluitingen, Sven Pletinckx | Productowner MAGDA, Bruno De Vrieze | Key Account Manager MAGDA, Hendrik Van Haele | V-ICT-OR

Het platform MAGDA (MAximale GegevensDeling tussen Administraties) zorgt ervoor dat we vandaag op een veilige manier gegevens uit authentieke bronnen kunnen halen. Die gegevens zijn bv. personen, ondernemingen, inkomen, onderwijs, eigendom en sociale statuten. Steeds vaker worden basisregistraties ook naar de lokale overheden ontsloten. Net zoals de Estlandse x-road verzorgt MAGDA stapsgewijs de digitaliseringssnelweg langs waar overheden met elkaar verbonden worden en data en componenten met elkaar uitwisselen.

Tijdens de workshop op ManageIT krijg je tekst en uitleg over het ruime aanbod gegevens dat via de MAGDA-toegangspoort beschikbaar is, en hoe deze in jouw toepassingen geïntegreerd kunnen worden. We bekijken het aansluitingsproces in detail, incl. de rol die daarin weggelegd is voor de dienstenleverancier, het lokaal bestuur en Informatie Vlaanderen. Verder bekijken we hoe MAGDA een veilige aansluiting faciliteert op federale platformen zoals Mercurius (e-invoicing en e-procurement) en eBox. Ook worden enkele praktische, herkenbare scenario’s met de dienstenleveranciers uitgewerkt die we tijdens de sessie samen doorlopen.

Maar de sessie is bovenal interactief. Er zijn verschillende mensen van het MAGDA-team aanwezig, of bereikbaar via telefoon, die een antwoord bieden op al uw praktische vragen, gaande van ‘Hoe sluit ik best een protocol en wie is verantwoordelijk voor wat?’ tot ‘Hoe maak ik een certificaat en koppel ik aan het MAGDA-platform?’.

Workshop LB365

Andreas Nikolakopoulos | V-ICT-OR, Gigi Descryver | Gemeentebestuur Brasschaat

Inmiddels hebben bijna 20 gemeenten de handen in een geslagen om te werken aan een betere basis voor hun informatievoorziening.
Op basis van het VlaVirGem model gingen zij op een nieuwe manier bouwen en aanbesteden.
Het consortium van besturen heeft inmiddels de functies van een servicebus, CRM, DMS, CMS, zaaksysteem, notulensysteem, in zich.
Door hergebruik van deze bouwblokken breidt de functionaliteit snel en eenvoudig uit.
Ieder bestuur mag aansluiten, dus kom vooral kijken of dit ook iets voor uw bestuur is.

17u15 - 18u20

Receptie op de beursvloer

18u30 - 21u30

Theaterdiner met uitreiking Gouden Bit en Gouden Byte en stand-up comedy van Dries Heyneman

Inschrijven voor het theaterdiner vooraf verplicht (aan te duiden tijdens de registratie)

Uitreiking Gouden Bit en Gouden Byte Award
Gouden Bit Award: voor slimme lokale besturen, een prestigieuze prijs voor lokale overheden of administraties die dankzij slim ingezette IT het verschil maken voor hun klanten.
Gouden Byte: een award voor het project dat door een bundeling van krachten tot een gezamenlijke oplossing heeft geleid (intergemeentelijk of interbestuurlijk).

Stand-up comedyshow met Dries Heyneman
Dries Heyneman maakte in 2007 de stap van psycholoog in de marketing naar medische apparatuur naar het cabaret.
Hij stond als scenarist en acteur mee aan de basis van de fictiereeks 'Bevergem' (canvas). Later maakte hij samen met Piet De Praitere het programma ‘Lookalikes’ (2BE). Hij was ook te zien in de reeks: 'De 16' (canvas).

Afgepeigerd, uitgeperst, leeggezogen, onderbetaald en dodelijk vermoeid keert Dries Heyneman terug naar zijn oorspronkelijke passie: het podium.

Organisator

V-ICT-OR vzw

manageit@v-ict-or.be

Locatie
Hilton Antwerpen
Groenplaats 32
2000 Antwerpen
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijzen zijn exclusief BTW voor niet-leden, en vrijgesteld van BTW voor effectieve leden.

Prijsgroep Prijs
Standaard € 380
Effectief Lid V-ICT-OR € 125
Effectief Lid V-ICT-OR (groepsabonnement) € 125
Erelid € 125
Bedrijfslid € 195
Non-profit € 195

Extra opties

Theaterdiner
  • Standaard: € 300
  • Bedrijfslid: € 150
  • Non-profit: € 125
  • Effectief Lid V-ICT-OR: € 95
  • Effectief Lid V-ICT-OR (groepsabonnement): € 95
Inschrijven