Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Referentie architectuur en softwareinventaris Stad Kortrijk en V-ICT-OR doorlopen succesvol traject.

02/07/2015

Dienstverlening en informatie

De kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven omhoog en de administratieve lasten omlaag. Dat is wat ieder bestuur wil.
Om dit te realiseren is een juiste omgang met informatie nodig. De Stad Kortrijk heeft zich dit meer dan ooit gerealiseerd en heeft de afgelopen maanden samen met de Vlaamse ICT Organisatie V-ICT-OR en twee studenten van de Hogeschool Vives uit Kortrijk een traject gelopen om een goede basis te leggen voor de nieuwe referentiearchitectuur van de Stad Kortrijk.

Het was in Kortrijk duidelijk, Hans Verscheure, de ICT coördinator en verantwoordelijke voor e-government, het was nodig om de informatiearchitectuur van het bestuur opnieuw uit te tekenen. Hoe zetten wij als Stad Kortrijk nu precies de informatiefuncties, gegevens, applicaties en Vlaamse en federale voorzieningen in bij de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen?
De informatiearchitectuur gaat over alle componenten die nodig zijn voor het verzamelen en beheren van de gegevens die voor deze dienstverlening nodig zijn. Maar belangrijk is dat de architectuur geënt is op het Vlaamse en federale beleid en planning voor de e-overheid (zoals Vlaanderen Radicaal Digitaal).

Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid alle interacties digitaal maken én een verregaande vereenvoudiging en digitalisering van haar werking opzetten. Ook de gemeenten staan voor een periode van “radicale digitalisering”, vooral teweeggebracht door de kracht van en de behoefte aan informatie binnen de dienstverleningsprocessen.

Inventarisatie

Hans Verscheure vertelt: “Informatie is overal te vinden in het bestuur, gaande van gecompliceerde databanken, die bovenliggende softwareapplicaties van informatie voorzien, tot Word en Excel documenten tot en met de papieren stukken die nog steeds in gebruik zijn. Het is een uitdaging voor ons als gemeente om deze informatie zodanig met elkaar te verbinden zodat bruikbare loket- en beleidsinformatie gegenereerd kan worden ten dienste van de burger, bedrijven en verenigingen. Om deze uitdaging aan te gaan hebben wij gekozen voor het VlaVirGem concept van V-ICT-OR met als stevige basis de open standaarden van OSLO”

In dit traject is gestart met het in beeld brengen van de huidige informatievoorziening en is een inventaris gemaakt van alle in gebruik zijnde software.
Deze werkzaamheden zijn verricht door twee studenten van de Hogeschool Vives uit Kortrijk, die samen met de begeleiding van V-ICT-OR vervolgens de gewenste architectuur in beeld hebben gebracht versus de huidige architectuur. Op basis daarvan is een analyse gemaakt van knelpunten, maar zijn ook aanzetten gemaakt rondom het optimaliseren van het gebruik van sommige softwaresystemen. Het intensiever samenwerken van stad en OCMW en integreren van IT-medewerkers in één team vanaf 1 januari 2015 biedt daarbij ook heel wat kansen.

Software en architectuurplaat belangrijke hulpmiddelen voor IT-beleid

Op basis van deze bevindingen is een prioriteitenlijst gemaakt met diverse kleine en grote projecten.
Deze projecten zijn ook in het Managementteam gepresenteerd en besproken.

Hans Verscheure geeft ook aan “Stad Kortrijk heeft nu en basis gecreëerd met een referentie architectuur en een softwareplaat, waarin alle softwarecomponenten, koppelingen en datastromen zichtbaar zijn. Zo hebben we de mogelijkheid om de juiste keuzes te maken bij de aanschaf van nieuwe software. Daarnaast hebben we een veel beter beeld van het gebruik van de authentieke bronnen en kunnen we dit gebruik om sommige plaatsen in de organisatie nog doorvoeren.
Ik hoop dan ook dat V-ICT-OR de Nederlandse tool softwarecatalogus snel beschikbaar heeft zodat het eenvoudig is voor de Stad Kortrijk om goed inzicht in de gebruikte software te houden. Met de referentiearchitectuur is het ook eenvoudig de samenvoeging OCMW-Stad goed in beeld te hebben, dat maakt inzicht in de mogelijkheden van hergebruik van software en databestanden mogelijk.
Als Stad zijn we uitermate tevreden met het traject dat tot op heden is doorlopen. De basis voor de komende jaren brengen wij zo weer op orde en dat is in een informatiemaatschappij waar alles zo snel gaat zeker noodzaak.”

V-ICT-OR helpt besturen met hun referentiearchitectuur en software inventaris in een vast basistraject van 10 workshops, die op maat worden aangepast.