Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vlaamse Overheid adopteert OSLO

23/11/2015

Vlaamse Overheid omarmt open standaarden – OSLO.

Over de toegevoegde waarde van informatiestandaarden om gegevens binnen de overheid of met de private sector uit te wisselen is in Vlaanderen al veel gezegd. De belangrijkste baten hiervan zijn efficiëntere bedrijfsvoering door de overheid door onnodige vertaalslagen te vermijden en  ‘vraag niet wat je al weet’ te realiseren; betrouwbaarheid en transparantie van de overheid te verhogen en economische waarde van data te valoriseren.

We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat informatie dikwijls slecht vindbaar is en niet gemakkelijk in relatie kan worden gebracht met andere data. Omdat gegevensbronnen ontstaan zijn en ontwikkeld werden als onafhankelijke producten, wordt informatie in verschillende toepassingen anders gemodelleerd en op diverse manieren te beschikking gesteld.

Deze problemen worden dikwijls bestreden door data van anderen te kopiëren, met hoge kosten voor verzamelen, converteren en synchroniseren. Het resultaat is een veelheid aan kopieën en veel twijfel over authenticiteit van gegevens.

Een betere oplossing is om de authentieke data duurzaam beschikbaar te maken zodat iedereen deze kan gebruiken. Daarvoor is het nodig dat de data voorzien wordt van betrouwbare identificatie, zodat je er naar kunt verwijzen en ook de verwijzingen van iemand anders begrijpt. Deze directe verwijzingen naar authentieke gegevens zorgen voor meer samenhang en betere vindbaarheid en maken kopiëren en synchroniseren overbodig.

Een aantal Vlaamse gegevensbronnen zijn al opgezet om als authentieke bron te dienen voor referentie-gegevens. Wat ontbreekt is een goede strategie om deze bronnen ook voor de machine leesbaar te ontsluiten in lijn met industriestandaarden. Er is ook behoefte aan een soort ‘velcro’ waarmee datasets moeiteloos aan elkaar kunnen worden geplakt. Daarom zal de Vlaamse Overheid inzetten op een éénduidige standaard inzake informatieuitwisseling.

Open standaarden voor linkende overheden ‘OSLO’

Het nieuwe Agentschap Informatie Vlaanderen dat bevoegd is voor informatie over personen, ondernemingen, geografische informatie en overheidsproducten en -processen, zet in op de ontwikkeling van een stelsel van kwalitatieve basisregisters en neemt de eindverantwoordelijkheid rond de standaardisatie van het Vlaamse Informatielandschap. Deze basisregisters vormen een stelsel van onderling verbonden authentieke gegevensbronnen, die het mogelijk maken dat overheden in Vlaanderen gegevens vlot kunnen combineren.

In 2012 startte de Vlaamse ICT organisatie het initiatief OSLO Open Standaarden voor Lokale Overheden. V-ICT-OR haalde hier in de eerste fase middelen voor op binnen een consortium van industriepartners en een aantal lokale besturen. Samen legden ze de focus en de basis van een open semantische informatiestandaard, maar vooral op de verrijking tot op het lokale niveau zodat ook de lokale dienstverlening ten volle gebruik kan maken van de gecentraliseerde gegevens. Semantische interoperabiliteit slaat immers op de structuur, de betekenis en het gebruik van gegevens. Al snel werd dit project door Europa als een goede praktijk gezien. Men herkende een niet al te vaak voorkomende “bottom-up” aanpak als uitbreiding op de ISA core vocabularies.

In een latere fase, met steun van de Vlaamse Overheid, werd dit project omgedoopt tot “Open Standaarden voor Linkende Overheden” omdat dit geen verhaal is van de lokale besturen alleen.

De nieuw te ontwikkelen Vlaamse basisregisters vormen de fundamenten voor gegevensuitwisseling volgens OSLO, ‘Open Standaarden voor Linkende Overheden', in lijn met Europese informatiestandaarden. Dit zorgt er voor dat de gegevens vlot uitwisselbaar zijn binnen en buiten de overheid.

Dankzij een afstemming met internationale linked data standaarden en principes zal informatie van overheden in Vlaanderen vlot gecombineerd kunnen worden met datasets op het

wereldwijde web. Zes referentieobjecten treden hierbij steeds op de voorgrond: personen, ondernemingen, percelen, gebouwen, adressen en de kaart. Vanuit het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal wordt met het hefboomproject gebouwenregister een belangrijke eerste stap gezet.

Tweesporenbeleid

Informatie Vlaanderen zal afstemmen op een éénduidige standaard via een tweesporenbeleid. Op korte en middellange termijn worden bestaande en nieuwe business georiënteerde services ingezet om specifieke transacties te ondersteunen. Voor deze services wordt versterkt ingezet op een adoptie van de authentieke gegevensbronnen. Denk hierbij aan de ‘velcro’ waarmee verschillende authentieke datasets moeiteloos aan elkaar kunnen worden geplakt.

Daarnaast wordt er ingezet op het stelsel van gelinkte gegevensbronnen, in lijn met Europese standaarden en de principes van Linked Data waarnaar we refereren als Open Standaarden voor Linkende Overheden. Voor wat betreft gegevensbronnen die niet in eigen beheer zijn, transformeert het Agentschap Informatie Vlaanderen die broninformatie in haar producten zoveel mogelijk naar het OSLO-kader.

De langetermijnvisie bestaat er in om, in samenspraak met de Vlaamse en de federale bronbeheerders, de semantiek van de authentieke gegevens-bronnen ook af te stemmen op de Europese standaarden (ISA en Inspire)

Onze organisatie kijkt uit naar de verdere stappen die in deze gezet worden. Door OSLO onder te brengen bij de gecentraliseerde overheden is het V-ICT-OR project (2012-2015) volbracht en geslaagd. De verdere uitwerking gebeurt nu vanuit het samenwerkingsverband dat in oktober 2015 werd opgestart binnen het hefboombudget.

In dit proces zal V-ICT-OR, samen met VVSG en het Agentschap Informatie Vlaanderen, hun rol als disseminatiepartner versterkt opnemen vanuit het Vlaanderen Radicaal Digitaal hefboomproject om het interbestuurlijk gegevensverkeer te verbeteren.