Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De Vlaamse ICT Organisatie breidt haar werking uit met kennisdomein Onderwijs.

08/05/2017

V-ICT-OR vzw, of Vlaamse ICT Organisatie is nog niet zo bekend in het onderwijs maar V-ICT-OR vzw heeft zich niet alleen opgeworpen tot belangrijkste belangenbehartiger van gemeenten, OCMW’s of lokale overheden in Vlaanderen. Even belangrijk is het optreden van V-ICT-OR als motor ter bevordering van de samenwerking tussen centrale overheden (federaal en regionaal), de industrie (vrije markt) en lokale besturen. Dankzij deze samenwerking ontstaan gezamenlijke overheids-initiatieven inzake ICT-ontwikkelingen afgestemd op de behoeften van het veld.

Sinds kort heeft V-ICT-OR haar werking uitgebreid naar het onderwijs. Dit is een logische uitbreiding aangezien heel wat onderwijsinstellingen nauwe banden hebben met centrale overheden en lokale besturen. Maar ook de duidelijke parallellen tussen de problematiek, de noden en oplossingen maken dat V-ICT-OR een ideale partner wordt voor de optimalisatie van ICT in het onderwijs. Hierdoor krijgen onderwijsinstellingen plots toegang tot een schat aan informatie en initiatieven om hun IT organisatie vlot te krijgen.

Naast de focus op de rasechte IT'er is er aandacht voor alles wat er leeft rond ICT in de school. Denk maar aan de zorg voor kwaliteit, de zorg voor goed management, informatiearchitectuur, archivering, Cloud, leerlingbegeleiding, enz. en dit voor zowel de ICT-coördinator als voor de administratieve medewerkers, de directeur, het onderwijzend personeel of de leerling in de klas.


Voor meer informatie en contact kan u terecht op https://onderwijs.v-ict-or.be.

Wat heeft V-ICT-OR te bieden voor het onderwijs?

Speerpunten V-ICT-OR/onderwijs

Wij bieden een forum voor iedereen die ICT wil bevorderen in het onderwijs en staat open voor samenwerking tussen alle partijen, overheid, onderwijskoepels, scholen¬(gemeenschap-pen) of bedrijfspartners. In lijn - en als logische uitbreiding - met wat V-ICT-OR vandaag al doet, heeft de afdeling onderwijs de volgende speerpunten gedefinieerd:

 • Adviescentrum: V-ICT-OR wil als onafhankelijk adviescentrum meebouwen aan het optimaliseren van de ICT-integratie in het onderwijs. Hiervoor brengt het oplossingen en eventuele probleemgebieden in kaart en helpen ze mee aan een goed ICT-beleid op school.

 • Planlastverlaging: ons startpunt is steeds: “Hoe kunnen we ICT inzetten zodat dit een planlastverlaging teweeg brengt bij de lesgevers en het onderwijskader en het onderwijs efficiënter maakt?”. Samen met de collega’s ervaren we hoe ICT daadwerkelijk en op een innovatieve manier kan geïntegreerd worden in de moderne school zonder dat dit als een belasting wordt ervaren.

 • Innovatieve projectwerking: om een vastgesteld doel te bereiken geloven we dat een projectmatige benadering cruciaal is. Daarom worden onze projecten omkaderd door onderwijs/ICT experten. Innovativiteit - maar dan gericht op het onderwijs - maakt vaak het verschil of nieuwe technologieën al dan niet succesvol worden geïmplementeerd.

 • ICT-keuzebegeleiding: een goed draaiende ICT-infrastructuur is een basisvereiste om ICT-projecten tot een goed einde te brengen. Daarom denken we steeds mee, hoe we met kleine ingrepen een groot verschil kunnen maken. In de bedrijvenwereld is de stap naar de 'Cloud' bijvoorbeeld al gezet, wij trekken het onderwijs mee op gang.

 • Onderwijscontext: enkel wanneer ICT-oplossingen aangepast worden naar een schoolcontext wordt de meerwaarde ervan duidelijk voor directie, lesgever en lerende. Wij benaderen ICT in al zijn facetten: zowel puur technologisch maar ook de begeleiding, omkadering, opleiding, coaching en netwerking zijn cruciaal voor een geslaagde project.

 • Netwerking: V-ICT-OR/Onderwijs wil een belangrijke rol spelen in de standpunten die door de gemeenschap worden ingenomen met betrekking tot ICT in het onderwijs.

 • Privaat-publieke samenwerking en het faciliteren van initiatieven die dit soort van samenwerking bevordert en dit met organisaties en bedrijven die software, hardware, breedband en gerelateerde diensten aanbieden.

Huidig aanbod V-ICT-OR/Onderwijs

 • Informatieveiligheid voor scholen (GDPR)

  Sinds kort is er vanuit V-ICT-OR/Onderwijs een wisselwerking met betrekking tot het plan van aanpak omtrent informatieveiligheid binnen de scholen. Dankzij informatie-uitwisseling slagen we er stapsgewijs in om de vaak moeilijk te bevatten minimale veiligheidsnormen en de richtsnoeren voor informatieveiligheid te vertalen naar een pragmatische werking binnen de Vlaamse scholen. Deze vertaalslag is een permanent gegeven met een continu sensibiliseren. Er kwam vanuit de werkgroep security een plan van aanpak voor het uitschrijven van een beveiligingsbeleid, risico analyse en beveiligingsplan voor het onderwijs.

  V-ICT-OR ontwikkelde een tool voor informatieveiligheid waarbij een maturiteitsmeting op basis van de richtsnoeren mogelijk werd gemaakt. Ondertussen werd deze tool aangevuld met een risicometing op basis van een aantal welbepaalde dreigingen. Met deze informatieveiligheidstool kunnen informatieveiligheidsconsulenten of verantwoordelijken voor de informatieveiligheid binnen de school zelf aan de slag, of kunnen ze zich laten begeleiden.

  Daarnaast voorzien we in de toekomst opleidingen voor informatieveiligheidsconsulenten. Door het informatieveiligheid in al onze programma's en projecten op te nemen, keert druppelgewijs het bewustzijn tot in de diepste wortels van onze organisaties. We nemen informatieveiligheid ernstig!

 • Inschrijvingen Scholen – aanmeldingssysteem IN-LOK

  De verplichting om (vooraf) de capaciteit en de vrije plaatsen bekend te maken is daarvan een onderdeel. Scholen binnen een LOP-gebied zijn bovendien verplicht om te werken met een overeengekomen percentage GOK- niet GOK leerlingen bij de inschrijvingen. 
  Daarnaast stellen we vast dat meer en meer scholen geconfronteerd worden met een onevenwicht tussen het aanbod en de vraag naar beschikbare plaatsen – in de hele school of in bepaalde leerlingengroepen. Dat kan het gevolg zijn van demografische ontwikkelingen, van de populariteit van bepaalde scholen, van inplantingen van woonwijken met veel jonge gezinnen, van …

  Maar ook zonder dat tekort aan capaciteit stellen scholen vast dat de administratieve verplichtingen rond inschrijvingen toenemen, en dat daar steeds meer tijd in kruipt.

  Om al deze redenen maken scholen meer en meer gebruik van de mogelijkheid om met een online aanmeldingssysteem te werken. Daardoor kunnen de beschikbare plaatsen op een objectieve manier verdeeld worden, maar ook de administratieve last wordt voor een belangrijk stuk opgevangen omdat verschillende aspecten daarvan door de aanmeldingssoftware kunnen afgehandeld worden.

  IN-LOK, bieden we gratis aan en kan aangewend worden door individuele scholen, maar het is ook geschikt voor meerdere scholen binnen een bepaalde gemeente of regionale context (een LOP-gebied, een scholengroep, …).

 • Coaching, trainingen en workshops

  Coaching is een niet meer weg te denken middel om mensen in organisaties optimaal te ontwikkelen en te laten groeien. Het doel van coaching is in de eerste plaats bedoeld om u te begeleiden bij het optimaliseren van de IT integratie in de school. 

  U leert niet alleen de beperkingen, maar vooral ook het potentieel dat ICT voor uw organisatie kan betekenen. Door te investeren in deze begeleiding, verhoogt u de output van inspanningen. U vindt een optimale balans tussen aansturen, delegeren, controleren en loslaten.

  Deze coaching is een uitgebalanceerde mix van inzichten, tools en technieken op basis van concrete ervaringen en oplossingen in scholen.

  Standaard trainingen en workshops bereiken niet steeds hun doel. Soms is de trainingsbehoefte zo school gebonden dat ze een onverbrekelijk deel van een veranderingstraject vormen. Wij bepalen samen met u de inhoud van de training en richten ons op de echte noden van uw organisatie. Wij faciliteren dit proces en stellen samen met u een traject voor dat de echte behoeften van u en uw organisatie omvat. 

  Constante verandering in uw omgeving en uw ICT-noden stellen ook uw organisatie voor continu nieuwe uitdagingen. Deze bedreigingen of opportuniteiten leggen steeds meer druk op mensen en middelen. Organisaties met een expliciete strategie kennen echter hun sterktes of zwaktes en maken gebruik van hun organisatorische vaardigheden om een toekomstgericht en efficiënt voordeel uit te bouwen.

  Wij helpen u om stap voor stap de bouwstenen van een visie (missie, lange termijndoelstellingen en strategie) te definiëren. Wij vertrekken vanuit uw noden en vertalen deze middels schoolwerkplannen, strategiekaarten, prestatie-indicatoren, … naar uw onderwijsrealiteit. 

 • Wat komt er nog aan?

  Nieuwe technologieën zoals de ‘Cloud’, sociale media, digitale content of ‘educatieve gaming’ kunnen het onderwijs - en de manier van leren - wel écht veranderen. Alleen vinden deze innovatieve oplossingen niet steeds hun weg naar de scholen, zijn ze niet aangepast aan de concrete onderwijscontext, onbetaalbaar, is de communicatie hierover onvoldoende en/of weten de scholen het gewoonweg niet. 

  V-ICT-OR onderwijs wil hier mee aan de weg timmeren en onze rol als ‘kenniscentrum’ voor het onderwijs optimaal uitbouwen; dit gebaseerd op de werkelijke noden van het onderwijs. 

  Wij zijn ervan overtuigd dat er heel wat gebieden zijn waar V-ICT-OR onderwijs het verschil kan maken. Naast de terreinen waar we nu al actief zijn, zoals informatie-dataveiligheid voor scholen of ons aanmeldingssysteem IN-LOK zullen we ons focussen op overleg en kennisuitwisseling rond infrastructuur over laagdrempelige support-, training- en coaching initiatieven tot concrete hapklare oplossingen of aanbiedingen voor de onderwijssector.