Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stuurgroep lokaal e-governement wordt omgevormd tot een Denktank om Lokale Besturen Digitaal te Versterken!

19/02/2024

De stuurgroep lokaal e-government is getransformeerd tot de denktank "Lokale Transformatie" om lokale besturen digitaal te versterken. Tijdens de eerste bijeenkomst van deze denktank op 31 januari 2024 werden stappen besproken om de digitale infrastructuur van lokale besturen te verbeteren, met een focus op informatievoorziening. Het doel is het vereenvoudigen van standaardisatie en het bevorderen van interoperabiliteit, om lokale overheden te ontzorgen en tegelijkertijd de implementatie te faciliteren.

Een speerpunt van de discussie was de verdere ontwikkeling van de V-ICT-OR oplossingscatalogus. Deze catalogus helpt lokale besturen bij het vinden van IT-oplossingen die niet alleen aan hun technische behoeften voldoen, maar ook bijdragen aan een gestandaardiseerd en interoperabel digitaal overheidsraamwerk. De catalogus bevat informatie over ervaringen van andere gemeenten, technische specificaties, standaarden, en de compatibiliteit van verschillende systemen.

De noodzaak van een heldere en specifieke benadering van standaardisatie werd benadrukt, met een focus op de OSLO-standaard. Deze speelt een cruciale rol in hoe data wordt opgeslagen en gedeeld tussen IT-systemen binnen lokale besturen. Het belang van het standaardiseren van datamodellen en het faciliteren van datadeling werd onderstreept om samenwerking en efficiëntie te verbeteren, maar tegelijkertijd werd erkend hoe uitdagend het is voor lokale besturen om hier individueel mee aan de slag te gaan.

Een ander belangrijk onderwerp was de rol van de Vlaamse Overheid bij het ondersteunen van lokale besturen in deze digitale transformatie. Er werd gesproken over het collectief stimuleren van de markt om standaarden te adopteren en de mogelijkheid van lopende of nieuwe programma's om lokale besturen te motiveren en ondersteunen bij hun digitale inspanningen.

De discussie bracht ook de koppeling tussen standaardisatie en cybersecurity aan het licht, waarbij het belang van datalocaties en -beveiliging werd benadrukt. Daarnaast werd de effectiviteit van het verplichten van standaardisatie versus het stimuleren van best practices besproken, met een voorkeur voor het laatste om innovatie en samenwerking te bevorderen.

Om de digitale transformatie verder te versnellen, werden verschillende speerpuntprojecten voorgesteld, waaronder de ontwikkeling van een interoperabiliteitslabo, projecten gericht op beleidsinformatie en datastandaardisatie, en initiatieven om cybersecurity en data governance te verbeteren.

Het doel van deze denktank is vooral om een open dialoog en samenwerking tussen lokale en Vlaamse overheden en de private sector te bestendigen, met als finaliteit de digitale dienstverlening aan burgers te verbeteren en pragmatisch op te zetten. Er is een duidelijke behoefte om lokale besturen meer "down-to-earth" te ondersteunen in hun digitale transformatie.