Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeentesecretarissen en ICT ambtenaren pleiten voor meer efficiëntie in lokale besturen

20/01/2012

De Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR vzw), de belangenvereniging voor ICT’ers uit lokale besturen, en het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen (ECG) staan bij het begin van dit nieuwe jaar stil bij de ICT-uitdagingen die lokale besturen de komende jaren tegemoet gaan. De gedigitaliseerde wereld vraagt immers een modern lokaal bestuur. Hiervoor werd een memorandum uitgeschreven rond ICT & Informatie-management. CORVE en Kortom vzw steunen dit memorandum. Het is een warme uitnodiging voor lokale besturen om hun digitale capaciteit in de toekomst te versterken. Enkel zo kunnen de verwachtingen van de burger over een modern bestuur bijgebeend worden. Tegelijkertijd willen beide partners ook hogere overheidsinstellingen aansporen fondsen vrij te maken om de nodige initiatieven op te starten, voor we hopeloos achter de feiten aanlopen.

De ICT-uitdagingen die lokale besturen de komende jaren tegemoet gaan zijn onder andere:

  • Burgers wensen dezelfde mate van digitalisering van een overheid als van een commercieel bedrijf. In vergelijking met commerciële bedrijven echter hinkt de overheid sterk achterop.
  • Er moet doeltreffend en efficiënt omgaan worden met de publieke middelen. Dit kan door een over-koepelend e-government uit te bouwen dat lokale besturen kunnen benutten. Het ‘Citadel Statement’, het actieplan om e-government bij steden en gemeenten te ondersteunen, gaat hier dieper op in.
  • Vele burgers en vele ambtenaren willen graag meewerken aan een betere toekomst (cfr verhalen rond open data, interbestuurlijke samenwerking) maar worden vaak vergeten bij het voorbereiden van projecten en van beleid (cfr e-participatie en e-democratie).
  • De BBC cyclus (nieuwe richtlijnen van de Vlaamse Overheid) vraagt een graad van automatisering die er momenteel bij vele lokale besturen niet is.
  • Het is dringend tijd dat de vele computerprogramma’s die draaien bij de overheden met elkaar kunnen communiceren. Momenteel komt het erop neer dat alle programma’s een verschillende taal spreken en er bijna geen tolken beschikbaar zijn (cfr connectoren en datastandaarden).
  • Het gemeentelijk beleid en management is zich in vele lokale besturen niet bewust van het cruciale belang van ICT en informatiemanagement voor het optimaal functioneren van hun bestuur. Dit ligt mee aan de basis van de digitale achterstand bij lokale besturen.

Tegenover deze uitdagingen die een meer professionele, meer gestandaardiseerde en meer geïntegreerde digitalisering vereisen, staat in Vlaanderen een versnipperd ICT-beleid en landschap. Daarbij vinden de lokale besturen dat ze – buiten de werking van de cel CORVE – nog te veel aan hun lot worden overgelaten door de verschillende diensten van de Vlaamse Overheid. De voorziene ondersteuning moet dringend uitgebreid worden. Anders dreigt dit tal van organisatorische innovaties in de meer vooruitstrevende gemeenten te fnuiken. De andere gemeenten lopen dikwijls nog braaf aan het lijntje van een of meerdere software-leveranciers en betalen zich veelal blauw aan niet op de behoeften afgestemde ICT-oplossingen. Velen onder hen zijn zich niet bewust van dit feit, anderen ondergaan dit met de nodige frustraties. De onvoldoende uitgewerkte capaciteit op het vlak van informatiemanagement is één van de meest voor de hand liggende redenen. Een andere aanpak dringt zich op.

Deze andere aanpak kun je hier nalezen in het 'Memorandum ICT en Informatiemanagement 2012'.